Algemene Voorwaarden The School Tour Company Nederland B.V.

Algemene voorwaarden The School Tour Company Nederland B.V.

 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
o Reisorganisator: degene die op eigen naam en in uitoefening van zijn bedrijf aan een groep personen georganiseerde reizen aanbiedt (The School Tour Company Nederland B.V).
o Passagier: degene voor wie de reisovereenkomst wordt overeengekomen door de groepsleider van de groep. De passagier is aansprakelijk voor zijn eigen deel van de reisovereenkomst.
o Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich tegenover de wederpartij verbindt tot het uitvoeren van de door het bedrijf aangeboden groepsreis, bestaande uit tenminste één van de volgende diensten: vervoer, accommodatie en/of een andere gespecificeerde dienst die deel uit maken van de reis.
o Groepsleider: de wederpartij van de reisorganisator, die hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortkomen.
o Werkdagen en kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30, uitgezonderd wettelijke erkende feestdagen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reisovereenkomsten en publicaties die door de reisorganisator zijn uitgegeven. Voor algemene informatie in marketing materiaal dat wordt uitgegeven of opgesteld door derden is de reisorganisator niet verantwoordelijk.

 
1. OFFERTE
De offerte van de reisorganisator is vrijblijvend en kan, indien fouten worden geconstateerd, door de reisorganisator worden herroepen. De in de offerte genoemde reissom geldt per persoon, tenzij anders wordt vermeld, en is gebaseerd op prijzen, heffingen en belastingen-, zoals op dat moment bekend bij de reisorganisator. Mochten deze wijzigen in de tijd tussen aanbod en aanvaarding dan zal de reisorganisator een nieuwe offerte aanbieden. De aangeboden diensten binnen deze reissom staan vermeld in de offerte.

 
2. BOEKING
Uw boeking wordt overeengekomen met de reisorganisator. Een reisovereenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de klant van het aanbod. Hierna zal de reisorganisator de boeking bevestigd en de groepsleider een bevestigingsbrief/email met het boekingsformulier toezenden. Dit boekingsformulier moet, ondertekend door de groepsleider, zo snel mogelijk worden teruggestuurd. Door het ondertekenen van het boekingsformulier aanvaardt de groepsleider de Algemene Voorwaarden namens alle passagiers in de groep en is de groepsleider gebonden aan de overeenkomst. Ook bijkomende voorwaarden genoemd in de offerte maken deel uit van de Algemene Voorwaarden.

 
3. INFORMATIE
De groepsleider zal ons aanspreekpunt zijn, tenzij wij anders worden geadviseerd. De groepsleider verstrekt aan de reisorganisator alle gegevens namens en met toestemming van alle passagiers in de groep die van belang zijn voor het overeenkomen van de reisovereenkomst, waaronder mobiele telefoonnummers en e-mailadressen. De groepsleider dient voor het ondertekenen van het contract bijzonderheden die van belang zijn voor een goede uitvoering van de reis door de reisorganisator te vermelden.
Indien de groepsleider hierin tekortschiet en dit tot gevolg geeft dat diegene door de reisorganisator van deelname aan de reis wordt uitgesloten, worden hieruit voortvloeiende kosten aan de passagier doorberekend. De groepsleider vrijwaart de reisorganisator tegen aanspraken van passagiers en/of derden welke voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

 
4. BETALINGEN
Een aanbetaling van 35% van de totale reissom per persoon is vereist om uw reis te boeken samen met een lijst met paspoortnamen van alle deelnemende personen tenzij in de reisovereenkomst anders is overeengekomen. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van de verschillende onderdelen en kan in de offerte worden aangepast. De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor vertrekdatum ontvangen te zijn de reisorganisator. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, zal de gehele reissom moeten worden overgemaakt. De groepsleider zal alle facturen die van toepassing zijn ontvangen en de definitieve betalingsdatum zal hierop duidelijk worden vermeld. Als we geen volledige betaling ontvangen voor/op deze datum dan behouden wij het recht van toepassing zijnde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals beschreven staat in 9, en eventuele andere kosten zoals kosten van derden die in rekening worden gebracht en een vergoeding voor de inspanning van de reisorganisator. De reisorganisator zal niet in staat zijn tot de volledige betaling aan leveranciers en dit kan dan uw reis in gevaar brengen. Incasso kosten gemaakt door de reisorganisator komen ten laste van de groepsleider.

 
5. PASPOORT NAMEN
Het is de verantwoordelijkheid van de groepsleider om ervoor te zorgen dat de namen (exacte naam zoals op het legitimatiebewijs vermeld) van alle passagiers op het moment van de boeking aan ons worden doorgegeven in getypte vorm, via email, of per post. Als er wijzigingen zijn nadat de vluchten zijn gekocht dan zullen naamswijzigingskosten van toepassing zijn.

 
6. REISBESCHEIDEN
Reisbescheiden worden digitaal voor vertrek aan de groepsleider verstrekt behalve als leveranciers de reisorganisatie fysieke tickets of vervoersbewijzen hebben toegestuurd die de reisorganisator aan de groepsleider door moet sturen per post.

 
7. INSTAPKAARTEN
Instapkaarten worden door de reisorganisator voor vertrek digitaal aan de groepsleider verstuurd. De groepsleider is verantwoordelijk voor het uitprinten van de instapkaarten en eventuele kosten voortvloeiend uit het verkrijgen van instapkaarten op het vliegveld door de betreffende vliegtuigmaatschappij komen voor rekening van de groep.

 
8. BENODIGDE DOCUMENTEN
De passagier is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde reisdocumenten, zoals (maar niet gelimiteerd tot) een geldig paspoort, een identiteitskaart (waar toegestaan), eventueel vereiste visa, bewijs van inentingen en vaccinaties, rijbewijs of groene kaart. Mocht de passagier de reis niet kunnen maken wegens het ontbreken van geldige documentatie dan zullen de hieraan verbonden kosten voor de rekening van de passagier komen en zal de reisorganisator geen restitutie verlenen.

 
9. REIS EN ANNULERINGSVERZEKERING
De passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze verzekering en de reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die gedekt wordt door deze verzekeringen.

 
10. PRIJSWIJZIGINGEN
Alle aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen die gelden op het moment van boeking. De reisorganisator behoudt zich het recht voor op eventuele verhogingen als gevolg van fluctuaties in de wisselkoers op het moment van restantbetaling. Bovendien behoudt de reisorganisator zich het recht voor om eventuele prijsverhogingen als gevolg van invoering van een nieuwe belasting of heffing opgelegd door Nederland of het buitenland of een verhoging van een bestaande belasting of heffing, of een stijging van de brandstofprijzen die buiten onze controle zijn op elk moment door te rekenen aan de groep tot de datum voor restantbetaling.

 
11. ANNULERINGEN & IN-DE-PLAATSSTELLING
De groepsleider moet de reisorganisator onmiddellijk op de hoogte stellen van een annulering. Annuleringen worden alleen bevestigd nadat de reisorganisator dit schriftelijk van de groepsleider heeft ontvangen en eventuele annuleringskosten zullen worden berekend op de basis van deze datum. Annuleringen buiten kantooruren worden bevestigd op de eerstvolgende werkdag. De reisorganisator zal de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
o bij annulering tot de 60ste kalenderdag (exclusief) voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
o bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 45ste kalenderdag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
o bij annulering vanaf de 45ste kalenderdag (inclusief) tot de 29de dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
o bij annulering vanaf de 29de kalenderdag (inclusief) tot de dag van vertrek, of later: de volledige reissom.
Wanneer het aantal passagiers niet meer voldoet aan het afgesproken aantal dan is de reisorganisator gerechtigd om de reisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. Houdt u er rekening mee dat annuleringen uw reissom kunnen verhogen. Voor vroegtijds vertrek huiswaarts door onder meer misdragingen zal geen restitutie plaatsvinden. Aanbetalingen kunnen worden overgedragen aan een vervangende passagier, een vergoeding voor een naamwijziging kan hierbij van toepassing zijn. De passagier die de reis annuleert is verplicht deze kosten te betalen voor de indeplaatsstelling. De andere persoon dient aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden te voldoen en het verzoek moet tijdig worden ingediend zodat alle benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht door de reisorganisator en leveranciers. Houdt er rekening mee dat de groepsleider hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van eventuele kosten die hieruit ontstaan.

 
12. WIJZIGINGEN AAN UW REIS
( a) Door de groepsleider
De groepsleider moet de reisorganisator zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Wijzigingen worden alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk door de groepsleider aan de reisorganisator zijn bevestigd. We zullen proberen om de veranderingen door te voeren, maar zijn afhankelijk van onze leveranciers en opgelegd kosten op het moment van wijziging. Kosten die voortvloeien uit wijzigingen die kunnen worden toegerekend aan de passagier zullen aan hem/haar worden doorberekend. Mocht de reisorganisator het verzoek niet kunnen honoreren dan zal de oorspronkelijke reis worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat als er sprake is van gevraagde wijzigingen in verband met vlucht data/routes of namen, aanzienlijke kosten kunnen ontstaan door de luchtvaartmaatschappijen. Kosten voor naamswijzigingen worden strikt gehandhaafd door alle luchtvaartmaatschappijen en deze kunnen sterk variëren. Als de groepsleider extra passagiers wil toevoegen aan de groep dan zal de reisorganisator proberen dit te bewerkstelligen. Alle wijzigingen op basis van medische of andere gronden behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de
reisorganisator. De reisorganisator heeft het recht om eventuele kosten voor wijzigingen door te berekenen aan de groepsleider.
( b ) door de reisorganisator
Terwijl het doel van de reisorganisator is om aan uw wensen en verwachtingen te voldoen vanaf het moment van de boeking, zullen wij af en toe wijzigingen moeten aan brengen als gevolg van veranderende/gewichtige omstandigheden en we behouden ons het recht voor om dit te doen op elk gewenst tijdstip. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht in uw tour zullen wij u zo snel mogelijk adviseren en ervoor trachten te zorgen dat aan dezelfde normen wordt voldaan en een bevredigend alternatief wordt geboden.
In het geval dat de groepsleider niet tevreden is met de alternatieve wijzigingen die de reisorganisator verplicht is te verrichten, dan zal een volledige terugbetaling van alle bedragen worden gerealiseerd, behalve als de wijzigingen als gevolg van omstandigheden zijn zoals uiteengezet in conditie 11(a) of voorwaarde 11(c).
( c ) Wijzigingen door de luchtvaartmaatschappijen
Wijzigingen van vertrek of aankomst luchthaven en vlucht schema geven geen recht om andere aspecten van de reis te annuleren of wijzigen. Terugbetaling en reserveringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij zullen worden gehandhaafd. Houdt er rekening mee dat een andere luchthaven, luchtvaartmaatschappij of vlucht van minder dan 4 uur niet wordt beschouwd als een belangrijke verandering.

 
13. OVERMACHT
De reisorganisator kan geen aansprakelijkheid aanvaarden of compensatie betalen wanneer onvoorzienbare en abnormale gebeurtenissen ervoor zorgen dat de reisorganisator contractuele verplichtingen niet kan uitvoeren. Oorlog, oorlogsdreiging, natuurlijke of nucleaire ramp, vulkaanuitbarstingen, overmacht, sluiting van luchthavens/havens, terrorisme, politieke onrust, arbeidsconflicten, ongunstige weersomstandigheden, technische storingen of ongevallen met betrekking van transport, branden en ‘Acts of God’ zijn allemaal geclassificeerd als gebeurtenissen buiten de controle van de reisorganisator. Als een van deze onwaarschijnlijke gebeurtenissen plaatsvindt dan kunnen wij uw reis annuleren of op een ander tijdstip laten plaatsvinden. We kunnen eventuele restitutie niet garanderen tenzij we in staat zijn restitutie te krijgen van onze leveranciers.

 
14. SPECIALE AANVRAGEN
Speciale verzoeken (bijv. dieetwensen) moeten schriftelijk aan de reisorganisator worden medegedeeld en zullen aan de desbetreffende leverancier worden doorgegeven. De reisorganisator zal zo goed mogelijk proberen om aan de verzoeken te voldoen. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van een speciaal verzoek en dergelijke verzoeken maken geen deel uit van dit contract.

 
15. VERPLICHTINGEN VAN PASSAGIERS
De passagier is verplicht om aanwijzingen van de reisorganisator/groepsleider na te leven en is zelf aansprakelijk voor eventuele schade of vertragingen die uit zijn/haar gedrag voortvloeien. Vertrek en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden, deze zijn definitief en hiervan kan niet worden afgeweken. Elke passagier dient uiterlijk 24 uur voor vertrek ervoor te zorgen dat het vertrekadres en het tijdstip van vertrek bekend zijn en om zich aan deze gegevens te houden. Passagiers die de uitvoering van de reis dusdanig bemoeilijken kunnen op elk moment van de reis worden uitgesloten door de reisorganisator en eventuele kosten zullen voor de rekening van de passagier komen.

 
16. KLACHTEN / MOEILIJKHEDEN OP REIS
Mocht de groepsleider klachten hebben voor of tijdens de reis dan wordt u verzocht contact op te nemen met de reisorganisator op de aangeboden contactgegevens. Mocht de groep eventuele problemen ervaren tijdens het reizen of wanneer de groep in het buitenland verblijft, dan moet u de noodnummers gebruiken om de reisorganisator zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de situatie
zodat de reisorganisator de situatie zo snel mogelijk kan rectificeren. Als de groepsleider ongelukkig is met een bepaald onderdeel van de reis dan vragen wij u om contact op te nemen met de leverancier op de noodnummers die u in uw reisdocumenten kan vinden bijv. touringcarbedrijf, hotel of agent. Als problemen niet worden besproken met de leveranciers op het moment zelf dan kunnen leveranciers terughoudend zijn om te helpen met een klacht wanneer de groep terug is in Nederland omdat zij niet de kans hebben gekregen dit probleem op te lossen op dat moment. Mocht het probleem niet kunnen worden opgelost, neem dan contact up met het noodnummer/kantoornummer van de reisorganisator zodat wij met de leverancier contact kunnen opnemen. Indien de klacht niet kan worden opgelost terwijl u op reis bent, dan moet u de klacht schriftelijk naar ons versturen uiterlijk 28 dagen na terugkomst van uw reis. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor klachten die na deze datum worden ontvangen.

 
17. RECHT
Op deze reisovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank bevoegd van de plaats waarin de reisorganisator is gevestigd.

 
18. AANSPRAKELIJKHEID
Al het mogelijke zal worden gedaan om uw reis zo goed mogelijk te laten verlopen en om alle reserveringen zo nauwkeurig mogelijk te maken. De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de groepsleider redelijkerwijs mag hebben. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor de handelingen en/of nalatigheden en/of financieel onvermogen van dienstverlenende bedrijven.
Ook is de reisorganisator niet aansprakelijk voor handelingen van passagiers die schade of vertragingen veroorzaken en de reis beïnvloeden. The School Tour Company Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van reisgenot en /of extra kosten, die worden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van de reisorganisator (conditie 11) en kunnen leiden tot wijzigingen. In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of Wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de reisorganisator toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van deze dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. Deze uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, betrokken leveranciers en hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of Wet dit uitsluit. De vergoeding van de reisorganisator voor schade door schuld is beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom.

 
19. GEGEVENSBESCHERMING
The School Tour Company Nederland is toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Contactgegevens zullen alleen worden gebruikt voor administratieve handelingen door de reisorganisator. Af en toe zullen we persoonlijke informatie aan onze leveranciers en agenten moeten aanleveren om ervoor de zorgen dat een goede service wordt verleend. Houdt u er rekening mee dat dat luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten en sommige andere landen verplicht zijn om instanties (grenscontrole) toegang te geven tot passagiersgegevens. Daarom zal de reisorganisator alle informatie die het heeft over eventuele reisbescheiden verstrekken aan de douane en immigratie.

 

 

Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.

.
.